Dékáni köszöntő

Néhány szó a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karról

Jó szerencsét!

Dr. Magoss Endre

Hagyományos selmeci köszöntésünkkel örömmel és büszkeséggel üdvözlöm a Tisztelt Olvasót. Örömmel és büszkeséggel, mert karunk méltán lehet büszke múltjára, jelenére és – hitünk szerint – jövőjére is.

A kar hosszú utat tett meg az 1735-ben létrehozott selmecbányai gyökerektől, a faipari mérnöki képzés 1957-es megkezdésén keresztül a Faipari Mérnöki Kar és a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 1962-es megalakulásáig. Mára a korábbi két karra épülő soproni egyetem a nyugat-magyarországi régió egyik meghatározó egyetemi központjává vált. A Nyugat-magyarországi Egyetem részeként a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar (a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar jogutódja) is sok változáson ment át. A mindenkori kihívásokra válaszolva az országosan ma is egyedüli faipari mérnöki képzést követte a faipari üzemmérnök-képzés indítása, majd a 80-as évek közepétől napjainkig egymás után jelentek meg a papíripari, mérnöktanári, könnyűipari, többféle művészeti, és gazdaságinformatikus képzések, végül az utóbbi öt évben ipari termék- és formatervező mérnöki és mechatronikai mérnöki képzések indításával támogattuk az ország és a szűkebb régió igényeit.

A kar három fő képzési területre, a műszaki, a művészeti és az informatikai oktatásra koncentrál. A műszaki területen a faipari mérnöki, a könnyűipari mérnöki és ipari termék- és formatervező mérnöki képzésünket valamint a műszaki menedzser képzésünket mind az alap-, mind pedig a mesterszintű képzést akkreditálták. 2010-ben a BME-től átvettük a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki alapképzést, amelyet 2016 óta Soproni helyszínen folytatunk. Könnyűipari képzésünket – az Óbudai Egyetemmel együttműködve – Sopronban csak MSc szinten indítjuk, a műszaki menedzser képzést jelenleg cask mester szinten folytatjuk. A művészeti területen építész, formatervező és tervezőgrafikus szakokon folyik alap- és mesterképzés, ill. Belsőépítész, környezettervező képzés mester fokon, és ugyancsak fogadhatunk hallgatókat a gazdaságinformatikus FOKSZ, BSc és MSc szakunkon is.

A graduális képzéseket több posztgraduális képzésünk egészíti ki: az Energiagazdálkodási szakmérnök valamint a Tartószerkezet tervező szakmérnök és tartószerkezet tervező faipari mérnök. Ez utóbbiak a Magyar Mérnökkamaránál T-É jogosultságot biztosítanak.

A magas színvonalú munkát jól mutatja, hogy művészhallgatóink és oktatóink hazai és nemzetközi díjak sorozatát nyerik el, évről évre faipari mérnök szakos hallgatók dobogós helyezéseket és különdíjakat nyernek el egy gépészmérnök hallgatók számára kiírt országos versenyen (Pneumobil), míg az akkor alig hatéves informatikus képzésünk 2008-ban és 2009-ben az IBM nemzetközi Faculty Award elismerését is megkapta.

Karunk hagyományosan erős ipari és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Éves bevételeinek hozzávetőleg fele hazai és nemzetközi pályázatokból, külső megbízásokból származik. A kar 35 külföldi egyetemmel tart fenn szoros kapcsolatot, amely nemcsak az oktatók számára nyújt szakmai-tudományos hátteret, hanem hallgatóink számára is külföldi részképzési lehetőségeket kínál. Innovációs tevékenységünkhöz és nemzetközi kapcsolatainkhoz jól kapcsolódik a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori

Iskola, amely nemcsak a szűk értelemben vett műszaki világra fókuszál, hanem teret nyit a kapcsolódó informatikai és menedzsment tudományok művelésére is.

Múltunkból és jelenünkből erőt merítve dolgozunk azon, hogy hallgatóink minél sikeresebbek legyenek a végzést követő életükben. Különös fontosságúnak tekintjük a kreatív gondolkodást, amit olyan önálló laborok szervezésével segítünk elő, amelyekben a hallgatók egyre nagyobb feladatok egyéni vagy kiscsoportos megoldásával nemcsak befogadják a tanárok által közölt ismereteket, hanem azokat alkotó módon alkalmazzák is. Ugyancsak fontosnak látjuk, hogy a kar három fő képzési területe ne egyszerűen csak egymás mellett létezzen, hanem a műszaki, művészeti és informatikai világ és gondolkodás sajátos módon találkozzon a hallgatók életében. Országosan unikális lehetőség oktatási és kutatási szolgáltatásaink terén, hogy az egymásra épülő, egymással szoros szinergiába hozható szakterületek egy karon jelennek meg. Képzéseinket úgy formáljuk, hogy hallgatóink magukban is megtalálhassák a több irányban is meglévő képességeket, tapasztalatot szerezzenek a más szakterületeken tanulókkal való együttműködésből, és ezzel felkészüljenek majdani munkájuk széleskörű gondolkodást igénylő feladatainak megoldására.

Az elmúlt években a kar valamennyi fő képzési területén megtörtént az otthont adó épületek felújítása. A színvonalas infrastruktúra mellett országosan is magasra értékelt az oktatógárda, nagyszámú minősített, nemzetközileg is elismert tanáregyéniséggel. 2012-ben adtuk át a Természeti Erőforrások Kutató Központot (NRRC), amelynek jórészt a karhoz kapcsolódó laboratóriumai, a műhelyei és a megújult Faipari Tanüzeme világszínvonalú, state-of-art eszközparkkal a kutatás és a hallgatók gyakorlati képzése terén a legszélesebb lehetőségeket nyújtja Közép-Európában. A ma mintegy 900 fős hallgatóság számára a kisvárosi környezet, a selmeci hagyományok, a nem nagy létszámú szakok szaktudást, sajátos emberi környezetet és soproni légkört kínálnak.

A selmeci hagyományokon alapuló soproni egyetem története az új szakmák, ismeretek és emberek befogadásáról, az oktatási és szakmai kihívásokra adott minőségi válaszokról szól. E szellem megőrzésével várunk és fogadunk minden érdeklődő diákot, és teszünk meg mindent azért, hogy volt diákjaink büszkén vállalják soproni gyökereiket, majd a baráti és szakmai kötődéseket egész életükben megőrizve bizalommal térjenek vissza az Alma Mater folyamatosan megújuló szellemi forrásaihoz.

A kar a hagyományokra támaszkodva, minden korban a kihívásokra dinamikusan válaszolva folyamatosan fejlődve jelöli ki útját a jövőbe.

Prof. Dr. Magoss Endre
dékán

 
SoE FMK logo

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu