Doktori iskola – Felvételi

 

Jelentkezési határidő:

2023. január 10.
A felvételi döntés: várhatóan 2023. január vége

Kapcsolat:

Doktori előadó: Tolvaj Vera
Telefonszám: (+36 99) 518-616
E-mail cím: tolvaj.vera@uni-sopron.hu

Jelentkezési adatlap letöltése:

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők:

 • jelentkezési lap

 • szakmai tudományos önéletrajz

 • egyetemi oklevél közjegyző által hitelesített másolata (kivéve: SoE/NyME végzettek)

 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata (kivéve: SoE/NyME végzettek, akikél ez az adat a Neptun-ban rögzítve van)

 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok

 • a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv

 • a kutatási témát művelő tanszék befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján

 • a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye a jelöltről és a kutatási témáról; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől

 • levelező hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet)

 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (nem kell csatolni a jelentkezéshez, csak felvételikor kell bemutatni)

A felvétel követelményei és feltételei:

A doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzésre az alábbi doktori (PhD) képzési formákra jelentkezhetnek a pályázók:

 • szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami, vagy egyéb ösztöndíjjal)
 • szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés
 • egyéni felkészülők részképzése

A doktori képzés új rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.680 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.680 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja
 • jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben
 • legalább egy világnyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó tanszék - előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján - művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja

Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele

A felvételi eljárás:

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre
 • A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható

Az értékelés szempontjai:

 • tanulmányi eredmények, utolsó 4 félév (kitűnő félév: 3 pont, jeles félév: 2 pont, jó félév: 1 pont)
 • oklevél minősítése (kitűnő/jeles: 8 pont, jó: 6 pont)
 • TDK tevékenység (dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont)
 • publikációs tevékenység (részvétel konferencián, poszter: 3 pont, előadás: 5 pont, szakmai népszerűsítő közlemény: 3 pont, tudományos közlemény: 5 pont)
 • a tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok (megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont)
 • nyelvtudás (felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 10 pont, középfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont)
 • egyéb tudományos, szakmai tevékenység (részvétel kutatási projektben: 4 pont, gyakorlati szakmai tevékenység a doktori témával kapcsolatban: 4 pont, demonstrátor: 4 pont, iparban szerzett tapasztalat: 2 pont/év, dékáni dicséret: 4 pont, köztársasági ösztöndíj: 4 pont, max. 10 pont)
 • a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu