Doktori Iskola

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

A Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola a ’90-es évek elején kezdte meg működését a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon (korábban Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar), 2002. óta pedig végleges akkreditációval rendelkezik.

A hallgatók a doktori képzés során erős elméleti, kutatásmódszertani, tudományos alapokat kapnak, és témavezetőjük irányításával, de önállóan végzik kutatási tevékenységüket. A kutatási projektek irányítását a faanyag legelismertebb szakemberei, tudósai végzik. A kutatások igen változatos témákat ölelnek fel, a faanyagtudományi, fatechnológiai területektől a szélesebb értelemben vett rosttechnológián és faépítészeten keresztül egészen az olyan határterületi témakörökig, mint pl. a nanotechnológia, építészet, könnyűipar vagy akár a faiparral összefüggő informatikai és menedzsment kutatások.

Ezek a projektek legtöbbször valamilyen konkrét ipari kutatási vagy innovációs feladathoz kapcsolódnak, így, akik Sopronban szereznek doktori címet, nemcsak erős elméleti alapokkal, de gyakorlatias szemlélettel rendelkező tudósokká is válnak. 

Doktori Iskola vezető:

Prof. Dr. Németh Róbert 
egyetemi tanár
Doktori előadó: Tolvaj Vera

 

A kari tudományos tevékenység legfontosabb szervezeteként a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola hét program keretében végzi munkáját: 

F1 Faanyagtudomány: Prof. Dr. Németh Róbert
F2 Fafeldolgozási technológiák és kreatív tervezés: Prof. Dr. Kovács Zsolt és Zalavári József DLA
F3 Faszerkezetek: Prof. Dr. Divós Ferenc
F4 Rosttechnikai és nanotechnológiai tudományok: Prof. Dr. Winkler András

F5 Informatika az anyagtudományokban:

Dr. Hegyháti Máté
F6 Menedzsment a faiparban: Pakainé Dr. Kováts Judit
F7 A faanyagismeret és technológiák szakmódszertana Dr. Magoss Endre és Dr. Lükő István

A képzésben a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar intézetei és tanszékei mellett az Erdőmérnöki Kar két intézete vesz részt. A képzés három formája a nappali, levelező és egyéni.

A doktori képzés sajátossága, hogy az erdő csodálatos termékének, a fának a megismerését, feldolgozását, hasznosítását, újrahasznosítását igyekszik tudományos alapokra helyezve kutatni. Ennek során az alaptudományok, alkalmazott tudományok és gyakorlati ismeretek kutatását tűzte ki célul.

Szoros kapcsolatban van az erdészettel, a fa megtermelésével, a műszaki tudományokkal, a fa feldolgozásával, így természetessé teszi a komplex kutatói gondolkozást.

A Doktori Iskola személyi feltételei nagyon jók, hiszen az egész ország faanyaggal foglalkozó tudósai végzik az oktatást. A hazai fakutatók mellett számos külföldi professzor segítette és segíti a képzést.

A Doktori Iskola munkáját a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon működő Innovációs Központ a gyakorlatiasság irányába tereli. Nappali doktoranduszaink folyamatosan bekapcsolódnak az egyetemen folyó oktató munkába is.

 

A Doktori Iskola oktatási munkája

 • javaslatot tesz az iskola keretében működő programokra,
 • kidolgozza a programok oktatási programját,
 • összeállítja az egyes programok keretében oktatásra kerülő tárgyak jegyzékét,
 • elfogadja a tantárgyak oktatási programját,
 • megállapítja az egyes tárgyak óraszámát, az eredményes vizsgával megszerezhető kredit pontok számát, félévenként közzéteszi a felvehető tárgyak jegyzékét, illetve az azokkal megszerezhető kredit pontok számát,
 • jóváhagyja a nappali és levező tagozatos doktoranduszok egyéni oktatási tervét,
 • véleményezi a vizsgamentességi, valamint a halasztási kérelmeket,
 • állást foglal a külföldi részképzés ügyében,
 • engedélyezi a külföldi tanulmányutakat,
 • dönt a fokozatszerzési eljárás megindításáról,
 • javaslatot tesz a doktori szigorlat tárgyaira, valamint a szigorlati bizottság személyi összetételére.

A Doktori Iskola kutató munkája

A színvonalas kutatómunka érdekében a Doktori Iskola Tanácsa:

 • meghatározza azokat a kutatási területeket, amelyek keretein belül a doktori iskolában együttműködő tanszékek személyi és tárgyi feltételei színvonalas kutatómunkát tesznek lehetővé,
 • gondoskodik a tanszéki feltételekkel összhangban álló, korszerű, elmélyült kutatómunkát lehetővé tevő témák kellő számban történő meghirdetéséről,
 • csak olyan tudományos téma meghirdetéséhez járul hozzá, amelynek zavartalan műveléséhez a témát meghirdető intézet a szükséges pénzügyi forrásokkal rendelkezik,
 • jóváhagyja a nappali, valamint a levelező doktoranduszok kutatási programját,
 • véleményezi az önálló képzésben résztvevők munkatervét,
 • folyamatosan ellenőrzi a doktoranduszok kutatómunkáját. Ennek érdekében évente két alkalommal alprogramonként beszámoltatja a doktoranduszokat,
 • nagy figyelmet fordít a beszámoltatás során a doktoranduszok publikációs tevékenységére. A publikációs minimum követelmények teljesítésének hiányában a disszertációt nem bocsáthatja nyilvános vitára. Megszervezi a munkahelyi vitát, bírálókat kér fel az opponencia ellátására.

A Doktori Iskola feladatai a fokozatszerzésben

A Doktori Iskola Tanácsa ügyel arra, hogy a fokozatszerzési eljárás csak az Egyetemi Doktori Szabályzatban, illetve a Kari Doktori Szabályzatban rögzítettek teljesítése esetén legyen megkezdhető. A fokozatszerzés megkezdésére vonatkozó kérelmét a doktorandusz a Doktori Iskola Tanácsához köteles benyújtani, amely a kérelmet a szükséges feltételek (abszolutórium, megfelelő készültségi állapotú értekezés, időarányos publikációs teljesítmény) megléte esetén javaslattal ellátva a Kari Doktori Bizottság elé terjeszti.

A Doktori Iskola Tanácsa javaslatot tesz a doktori szigorlat témaköreire, valamint a szigorlati bizottság személyi összetételére.

Az elkészült értekezést a doktorandusz ugyancsak a Doktori Iskola Tanácsához nyújtja be, mely testület megvizsgálja, hogy a doktorandusz teljesítette-e a Kari Doktori Bizottság ügyrendjében a benyújtáshoz előírt feltételeket. Ezek megléte esetén a tanács javasolja a Kari Doktori Bizottságnak a nyilvános vita engedélyezését.

A Doktori Iskola közreműködik a nyilvános vita megszervezésében azzal, hogy javaslatot tesz a Kari Doktori Bizottság részére a bíráló bizottság személyi összetételére. Amennyiben a doktorandusz eredményesen védte meg disszertációját, a Doktori Iskola tanácsa gondoskodik arról, hogy a tézisek felkerüljenek az OM honlapjára, illetve, hogy az oklevél kiadását a MAB-nál bejelentsék.

A Doktori Iskola feladatai a habilitációs eljárásban

A habilitációs eljárást a Soproni Egyetem Habilitációs Tanácsa, valamint a Kari Habilitációs Bizottság irányítja, illetve szervezi. A Doktori Iskola ebben az eljárásban a faanyagtudományok és technológiák tudományágban benyújtott habilitációs kérelmek szakmai véleményezésével vesz részt. Amennyiben a Kari Habilitációs Bizottság elnöke azt kéri, a Doktori Iskola Tanácsa véleményt nyilvánít abban, hogy a benyújtott kérelem a faanyagtudományok és technológiák tudományág területéhez tartozik-e, valamint, hogy a Doktori Iskolában együttműködő intézetek, illetve tanszékek a kérelem szakterületén rendelkeznek-e olyan szakemberekkel, akik a kérelmező szakmai munkásságát érdemben el tudják bírálni. Részt vehet a Doktori Iskola a habilitációs eljárásban oly módon is, hogy a Kari Habilitációs Bizottság elnökének kérelmére javaslatával segítséget nyújt a bíráló bizottság összeállításához.

Nyilvántartási rendszer, adminisztráció

A Doktori Iskola naprakész nyilvántartást vezet az iskola oktatóiról, hallgatóiról, továbbá az iskolában folyó munka minden lényeges történéséről. A nyilvántartás kiterjed:

 • A Doktori Iskola oktatóira, tudományos vezetőire,
 • A képzésre felvett hallgatókra,
 • A tanulmányi munka eredményeire (vizsgák érdemjegye, kreditpontok),
 • Az abszolutórium kiállítására,
 • A fokozatszerzés eseményeinek és eredményeinek rögzítésére (munkahelyi vita, nyilvános vita),
 • A képzésben résztvevők anyakönyvezésére,
 • A kutatási támogatás felhasználására,
 • A hallgatókkal kapcsolatos minden egyéb ügyintézésre.

A Doktori Iskola nyilvántartásokkal kapcsolatos tevékenységét a Kar doktori ügyintézője látja el. A fenti nyilvántartási feladatokon kívül ugyancsak a kar doktori ügyintézője végzi a doktorandusz hallgatók beiratkozásának adminisztrációját, a leckekönyv vezetését, érvényesítését, az aláírások és félévlezárások ellenőrzését, az abszolutórium aláírás ellenőrzését.

A Doktori Iskola nyilvántartási tevékenysége

A Doktori Iskola a doktori cselekményt eredményesen befejezettekről nyilvántartást vezet, igyekszik szakmai munkájukat nyomon követni. E munka során időnként (2-3 évenként) találkozót szervez az iskola keretében doktori fokozatot szerzettek részére. Ennek célja, hogy

 • véleményeket gyűjtsön be a Doktori Iskola munkájáról és azokat felhasználja a képzés színvonalának javítására,
 • kísérleti helyeket, külső konzulenseket szervezzen be a Doktori Iskola részére,
 • Az arra alkalmasakat megnyerje oktatói, konzulensi feladatok ellátására,
 • a doktori iskolában együttműködő tanszékek szakember ellátását segítse.

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu