Doktori képzési terv

Képzési terv 2016-tól

A felvételt nyert doktorandusz a témavezetővel együttműködve elkészíti a 48 hónapra szóló, részletes tanulmányi és kutatási tervét, amelyet jóváhagyásra a tudományági doktori tanács elé terjeszt. A tanulmányok során a terv a témavezető és a doktori iskola vezetője egyetértésével módosítható. A doktori iskola vezetője döntése előtt kikéri a tudományági doktori tanács véleményét.

A doktorandusz hallgatói kötelezettségek teljesítésére irányuló tanulmányi és kutatói munka mértékegysége a kredit. A doktorandusznak a képzés ideje alatt tanulmányaiból legalább 240 kreditet kell teljesítenie.

A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés legfontosabb részét. A kutatási tevékenységet két formában értékeljük a megfelelő kreditértékekkel. Az egyik terület az önálló tudományos kutatómunka teljesítése, a másik pedig a publikációs tevékenység.

A doktorandusz oktatói feladatokat is vállalhat, ezért a tevékenységért kreditpontokat kap.

A doktorandusz kutatási feladatait a kutatási tervnek megfelelően, folyamatosan végzi, és kutatási eredményeit a témavezető egyetértésével publikálhatja. A doktorandusz a képzés 1. és 3. évének végén beszámol az elvégzett kutatási munkáról a Doktorandusz Konferencia keretében. A beszámoló nyilvános. A 2. év végén a hallgatók komplex vizsgát tesznek. A komplex vizsga követelményeit a Működési Szabályzat tartalmazza.

A komplex vizsgára történő bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit ÉS valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt tantárgyakból teljesítendő kredit megszerzése.

A témavezető a hallgató leckekönyvében félévenként igazolja az önálló tudományos kutatómunka teljesítését.

A megszerezhető kreditpontok minimum-maximum határait az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Tantárgyak

Oktatás

Kutatás

Publikáció

Doktorandusz konferencia

minimum

48

0

108

36

12

ajánlott

48

24

108

48

12

maximum

60

36

108

70

12

 

TANTÁRGYLISTA:


MINTATANTERV

 

Tanulmányi-kutatási szakasz

Kutatási-disszertációs szakasz

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

összesen

Tantárgyak

18

10

12

8

 

 

 

 

48

kötelező

18

 

 

 

 

 

 

 

 

komplex vizsga főtárgy

 

6

 

 

 

 

 

 

 

választható

 

4

12

8

 

 

 

 

 

Oktatás

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Önálló tudományos kutatómunka

12

12

12

12

15

15

15

15

108

Publikációk

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Doktorandusz konferencia

 

6

 

 

 

6

 

 

12

 

A doktorandusz képzési tantervének az alapelvei a következők:

a)      A 2. év végi komplex vizsga elméleti része egy főtárgy és egy melléktárgyból tett vizsgából áll. A főtárgy kötelezően a doktorandusz doktori programjában szereplő 6 kredites komplex vizsga tárgy, melléktárgy a tantárgykínálatban megjelölt komplex vizsga melléktárgyak közül szabadon választható.

b)      A tantárgyfelvételi előírások a képzés elejére koncentrálódnak és lehetőséget nyújtanak, hogy a doktoranduszok a 3. félévtől több időt fordítsanak kutatásra.

c)      az önálló tudományos kutatómunka esetében az 1. és 2. félév követelménye mérsékelt, de ezen belül az irodalomkutatás, illetve annak feldolgozása kötelező, viszont a 3. és 4. félév már kutatás központú. A félévenkénti teljesítést a témavezető igazolja aláírásával.

d)      oktatási kredit:1 félévben heti 2 órában tartott kurzus 6 kredit, önálló labor 4 kredit, diplomatervezés 4 kredit. Az oktatás teljesítését az intézetigazgató igazolja.

Doktori szemináriumot az első 4 félévben kell teljesíteni, félévenként 5 előadáson, szigorlaton/komplex vizsgán, védésen kell részt venni, a teljesítést Dr. Kánnár Antal igazolja aláírással.

 

A kutatási eredményekből megjelent publikációkra a megjelenésig az alábbi táblázat szerinti kreditpont kapható:

Folyóirat cikk

 

 

 

 

Impakt faktoros

16

Nem impakt faktoros, de Q1-Q4

14

Akadémiai folyóiratlistás idegen nyelvű

10

Akadémiai folyóiratlistás magyar nyelvű

8

Egyéb lektorált idegen nyelvű

8

Egyéb lektorált magyar nyelvű

6

Egyéb nem lektorált idegen nyelvű

4

Egyéb nem lektorált magyar nyelvű

3

Könyvfejezet - lektorált

 

Idegen nyelvű

10

Magyar nyelvű

8

Konferenciaközlemény (teljes szövegű, min. 4 oldal)

Idegen nyelvű

8

Magyar nyelvű

6

Konferenciaközlemény – absztrakt

(1-3 oldal)

Idegen nyelvű

3

Magyar nyelvű

2

 

A táblázat szerinti kreditszámokat a szerzők számával osztani kell, de a témavezetőt a társszerzők számának meghatározásakor nem kell figyelembe venni. (Külföldi társszerzőket a megosztásban nem kell figyelembe venni.)

 

PhD publikációs követelményrendszer:

Követelmények az érdemi publikációkkal szemben:

  • a megjelent tudományos publikációk minimális száma: 4
  • az idegen nyelven megjelent publikációk minimális száma: 2
  • a lektorált publikációk minimális száma: 2
  • az idegen nyelvű lektorált publikációk (melyeket a Scopus vagy a Web of Science referál) minimális száma: 1
  • magyar anyanyelvű pályázó esetén a magyar nyelven megjelent publikációk minimális száma: 1
  • a külföldön megjelent (folyóirat vagy konferencia-kiadvány) idegen nyelvű publikációk minimális száma: 1

Követelmény a tézisekkel szemben:

  • A lektorált és formálisan elfogadott (garantált megjelenési időpont) publikációk legalább a tézisek felét le kell fedjék.

 

Több szerzős publikációk esetén a doktorandusz teljesítményének kiszámításához a szerzők számával osztani kell. Ez alól kivétel a doktorandusz témavezetője.

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu