Doktori képzés minőségbiztosítási terve

 

A Cziráki József Fanyagtudomány és Technológiák doktori iskola

Doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának terve

 

Doktori iskola adatai

Doktori iskola neve

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák

Doktori Iskola

Tudományági besorolás

anyagtudományok és technológiák

 

Doktori iskola akkreditálásának éve

MAB akkreditációs határozat: MAB 2015/1/XI/15/2/843. sz.

 

Intézmény neve

Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

 

Doktori iskola vezető

 

 

Doktori iskola ügyintéző

Tolvaj Vera

99/518-616

 

 

 

Postacím

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.

 

e-mail

skk-doktori@uni-sopron.hu

 

Internet

www.skk.uni-sopron.hu/doktoriiskola

 

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola szabályzata alapján a képzés célja

 

„ …. a jövő kutató-oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű kutatási tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek. A képzés alapvető fontosságú módszertani és elméleti ismereteket nyújt, valamely szakterületen átfogó jártasság megszerzését teszi lehetővé, továbbá az egyéni kutatást és az értekezés elkészítését foglalja magában.”

 

A Doktori Iskola minőségbiztosításának célja így e célok elérését elősegítve, kifogástalan színvonalú PhD képzési rendszer kialakítása és működtetése, amely kiterjed a PhD képzés és a vele szoros kapcsolatban lévő tudományos kutatás teljes körére.

 

A doktori képzés minőségbiztosítási terve tartalmazza azokat a törekvéseket, amelyek a színvonal biztosítására, valamint nívós értekezéseken alapuló fokozatok kibocsátására irányulnak. Megbízható működést és ellenőrző funkciót garantál, amely tartalmánál fogva követelményeket állít, illetve garanciákat biztosít a résztvevők (mindenekelőtt a képzésben részt vevő hallgatók) számára a képzési-kutatási folyamat eredményes lezárásához.

A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszere – összetevőit és szervezettségét tekintve – rendszerszemléletű, ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy egyes alkotóelemei (felvételi eljárás, képzés-tanulás, kutatás, vizsgák, stb.) egységes alapelvek szerint, összehangolt formában járulnak hozzá a folyamat végeredményéhez.

 

 

Minőségbiztosítás alapvető rendszere

A minőségbiztosítás teljes folyamata szabályozott, amihez a szabályozás elveit különböző, kötelező érvényű szabályzatok (Egyetemi Doktori Szabályzat, Doktori Iskola Szabályzata) tartalmazzák. Ezek egyben a PhD munka rendszeres ellenőrzésének és a teljesítmény-értékelésnek alapdokumentumai is.

 

Az Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata (EDHSz) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendelet, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai és szakmai bírálati szempontjai alapján került kidolgozásra. A Simonyi Károly Kar Cziráki József Doktori Iskolájának szabályzata az EDHSz-ben meghatározottak figyelembe vételével készült, így egyúttal teljesíti a törvényben, rendeletben és a különböző határozatokban megfogalmazott elvárásokat.

 

Az egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint létrehozta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsot (EDHT), melynek döntéshozó hatáskörei:

-          a doktori képzés szervezése, a doktori eljárás lefolytatása,

-          a doktori fokozat odaítélése és megvonása,

-          az egyetemi oktatás vezetésére alkalmas személyek kiválasztása,

-          a habilitációs eljárás lefolytatása, a “Dr. habil.” cím odaítélése és megvonása.

 

Az EDHT továbbá tanácsadó szerepet tölt be az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításánál.

 

A kari szintű Doktori Iskola kialakított rendszere, a megalkotott Doktori Iskola Szabályzata teljes mértékben illeszkedik az Egyetemi Doktori Iskola Szabályzatához, a minőségbiztosítási rendszere pedig az egyetem minőségirányítási rendszeréhez.

 

A Cziráki József Doktori Iskola szabályzata a fentieknek megfelelően a „Minőségbiztosítás” (28.§) vonatkozásában a következőket rögzíti:

 

(1)    A doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerének működése az egyetemi SzMSz I. részének VII. fejezetében (Az egyetem minőségirányítási rendszerének szabályozása), illetve az egyetem Minőségbiztosítási szabályzatában és különösen annak 8. fejezetében (Minőségfejlesztési program) ismertetett elveken alapul.

 

(2)    Az egyetem doktori iskoláinak minőségbiztosítási rendszerét részletesen bemutató dokumentumok az ODT honlapján (www.doktori.hu) elérhetők.

 

(3)    Az EDHT folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák működését, e célból rendszeresen beszámolót kér tőlük, aminek alapján értékeli oktató és kutató tevékenységüket.

 

(4)    A minőségbiztosítás fontos eleme a belső és külső visszacsatolás. A doktori iskolák működésének ellenőrzésébe és értékelésébe bevonja a hallgatókat, ill. a fokozatot szerzetteket az alábbi módokon:

a)      évente legalább egyszer tájékoztató és véleményező megbeszélést tart a képzésben részt vevő doktoranduszokkal,

b)      a képzést befejezett doktorjelöltek kérdőívet töltenek ki az oktatásra és a tudományos munka feltételeire vonatkozóan,

c)      a programértékelő megbeszélésekre meghívást kapnak a közelmúltban végzett minősítettek, valamint a képzést ismerő külső szakemberek is.

 

A PhD fokozat elnyerésére irányuló cselekmény teljes tartalmára kiterjedő, vagyis folyamatos minőségbiztosítást garantáló rendszere az egzakt formában megjelenő pontos, egyértelműen meghatározott értékeléseken alapszik.

A folyamatok és az előrehaladások rendszeres ellenőrzése kiemelt jelentőségű. Különböző fázisokban, rendszeres számonkérések alapján történik az előírt minőségi szint ellenőrzése, a teljesítmények értékelése. A megállapított eltérések alapján történnek a szükséges beavatkozások meghatározása és a fejlesztési irányok kijelölése.

 

Az egzakt (számszerűsített) értékelések közül a legfontosabbak:

 • a tantárgyi vizsgák és
 • a komplex vizsga.

Az előrehaladás mérésére szolgáló, évente megrendezésre kerülő, kötelező részvételű beszámoló előadások szintén fontos mérföldkövek.

A magas színvonalú, korszerű minőségbiztosításnak – az előzőekben leírtakon kívül – egységes és összefüggő jellegét az adja, hogy

 • egyfelől a különféle képzési formában (nappali, levelező/esti, egyéni) résztvevők azonos minőségbiztosítási elvek alapját kerülnek megítélésre,
 • másfelől a minőségbiztosítási rendszert alkotó elemek oldaláról – a minőségbiztosítás összefüggő jellegét garantálja.

 

A Doktori Iskola PhD képzésének korszerű, magas színvonalú minőségbiztosítását az alábbi tulajdonságok jellemzik:

 • rendszerszemléletű
 • szabályozott
 • folyamatos
 • egzakt (pontosan, egyértelműen számszerűsített)
 • ellenőrzött
 • egységes
 • konzisztens (összefüggő)

 

A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének főbb fázisait az 1. ábra szemlélteti. A teljes rendszer szempontjából ezek mérföldkövet jelentenek.

A PhD képzés minőségbiztosításának folyamatát a 2. ábrán lehet nyomon követni. Az 1. ábra fontos fázisait kibontva, a tevékenységek bemutatásával részletezi a minőségbiztosítás szempontjából rendkívül fontos, ún. kritikus pontokat, így az értékeléseket, minősítéseket, dokumentumokat.

A Doktori Iskola képzési folyamatának döntési rendszerét a 3. ábra szemlélteti, a PhD képzés egészének döntési folyamatát pedig az 1. táblázat mutatja be. A szervezeti rendszer és a döntési folyamatok megfelelő garanciákat nyújtanak a magas szintű minőségbiztosításhoz.

 

A kialakított minőségbiztosítási rendszer szemléletét és felépítését tekintve leginkább a Total Quality Management (TQM) rendszer elvárásait követi, de megtalálhatók benne a HACCP módszer (Kockázatelemzés kritikus ellenőrzési pontokon) lényegi elemei is.

A minőségbiztosítási alapelvek és összefüggések ismeretében, azok messzemenő figyelembevételével készültek el azok a szabályzatok, amelyek a PhD képzés folyamatának részletes leírását tartalmazzák.

A Simonyi Károly Kar Cziráki József Doktori Iskola szabályzata többek között rögzíti:

 

 • a DI létesítésének körülményeit, a törzstagok kiválasztásának módját,
 • a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók körét,
 • az oktató-kutató tevékenység meghirdetett programjait,
 • az EDHT tudományági doktori tanács képviseletét, működési szabályzatát, jogköreit,
 • a doktori képzés formáit,
 • a témavezetők megbízatásának feltételeit, feladatait,
 • a felvételi eljárás és a szervezett doktori képzés rendjét,
 • doktori fokozatszerzés eljárását, a komplex vizsga és az értekezés tartalmi és formai feltételeit,
 • a doktori fokozat minősítését, a doktori oklevél és a doktoravatás lépéseit,
 • a doktori fokozat visszavonásának szabályzatát.

 

Nyilvánosság

 

A nyilvánosság a DI szabályzatában rögzített módon, saját honlap működtetésével történik, így

 • folyamatosan elérhetőek a doktori iskola alapdokumentumai (működési szabályzat, képzési terv, minőségbiztosítási terv),
 • évente értékelést tesz közzé a doktori képzésről és fokozatszerzésről, ill. a felvételi követelményekről,
 • a fokozatot szerzettek utókövetésével pedig beszámol az elért eredményekről.

 

A doktori értekezés és a tézisek elektronikus, illetve nyomtatott formájú nyilvántartásáról a DI szabályzat külön rendelkezik (13. §, 15 pont).

 

Önértékelés

 

A kari önértékelés a kutatás-fejlesztési tevékenységek területére, így a doktori iskolák működésére is kiterjed. Célja, hogy a kari specialitások figyelembevételével feltárja a tartalmi és szakmai megújulás lehetőségét, így a színvonal emelésének, az eredményesség fokozásának módját.

 

Az értékelő jelentés minden esetben kiterjed:

 • a doktori képzés kimeneti eredményeire, az eredményesség kimutatására,
 • a hallgatói létszámadatok alakulására, (nappali, levelező/esti, egyéni) részletezésben
  • a felvett hallgatókra
  • a végzett hallgatókra
  • a hallgatók teljesítményére, az egyéni előrehaladásra, publikációs aktivitásra,
  • a bizottsági tagok, témavezetők, oktatók minősítésére, publikációs aktivitására.

 

Az önértékelés információs forrását a Doktori Iskola saját nyilvántartása és a NEPTUN Rendszer statisztikai kimutatásai jelentik.

 


 

1. ábra


2. ábra


3. ábra

 

1. táblázat 


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS DÖNTÉSI RENDSZERECZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA

 

Feladat/Tevékenység

Előkészítést végző személy/szervezet

Véleményező, javaslattevő személy/szervezet

Döntéshozó személy/testület

A tevékenység/folyamat eredménye

Meghirdetésre kerülő témák kiválasztása

Doktori Iskola vezetője

Programvezetők

Doktori Iskola vezetője

A tanév PhD témáinak jóváhagyása

Pályázatok kiírása

Doktori Iskola vezetője

Doktori Iskola vezetője

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Egyetemi pályázati anyag kiírása

Felvételi vizsgabizottságok kijelölése

Doktori Iskola vezetője

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

Felvételi vizsgabizottságok felállítása

Felvételi vizsga időpontjának kijelölése

Doktori Iskola vezetője

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

Felvételi vizsga időpontjának kihirdetése

Felvételre kerülő hallgatók kiválasztása

Doktori Iskola vezetője

Felvételi vizsgabizottság(ok)

Tudományági Doktori Tanács

Felvettek kijelölése

Hallgatók munkatervének elfogadása

Doktori Iskola vezetője, programvezető, témavezető

Doktori Iskola Szakbizottsága(i)

Tudományági Doktori Tanács

Hallgatói munkatervek jóváhagyása

Hallgatók éves munkájának értékelése

Programvezető, témavezető, tanszékvezető

Doktori Iskola

Tudományági Doktori Tanács

Abszolutórium kiállítása

 

Feladat/Tevékenység

Előkészítést végző személy/szervezet

Véleményező, javaslattevő személy/szervezet

Döntéshozó személy/testület

A tevékenység/folyamat eredménye

Abszolutórium megszerzése

Témavezető, programvezető

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

Éves munkateljesítés elfogadása

Komplex vizsga megszerzése

Doktori Iskola vezetője, programvezető

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

A vizsgatárgyak és vizsgabizottság kijelölése

Doktori értekezés munkahelyi vitája

Témavezető, programvezető

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

Az értekezés opponenseinek kijelölése

Doktori értekezés nyilvános vitája

Témavezető, programvezető, Doktori Iskola vezetője

Doktori Iskola vezetője

Tudományági Doktori Tanács

Az értekezés opponenseinek és a védési bizottság tagjainak kijelölése

Doktori (PhD) oklevél odaítélése

PhD Védési Bizottság

Doktori Iskola vezetője

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Doktori (PhD) oklevél kiadása

 

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu