XXXI. Szent József szakestély

„A fát kidönti két karunk, zokogva hal sok ág,

De két karunktól újra él, tovább, tovább, tovább.”

Faiparos himnusz (Dr. Winkler András, 1971)

szt_jozsef_szakestSzent Józsefet választották a faiparosok védőszentjüknek, melyet élete és munkássága alapján érdemelt ki. Ismertetésre került Papp Tibor a. Egon a Kisfőnök hat éve írt összeállítása Szent Józsefről, ahol részletekbe menően mesélt mindenről, amit róla tudni érdemes.

Minden évben ezen az eseményen adja át a végzős faiparos évfolyam valétaelnöke a következőnek a Hagyományozó levelet. Idén Fellai Benedek a. ZEN(e) adta át Benedek Barnabás a. Büszke Utód! az 56. Faiparos Firmaévfolyam valétaelnökének. Első alkalommal 2000-ben tartották ezt a szakestet hagyományteremtő jelleggel, ahol először adták át a Hagyományozó levelet, mely Simor Árpád sajátos nyelvezetében íródott:

 

Hagyományozó levél

 

Józsefnek érdemei sokan vagynak és igen je-
lesek. Ezen érdemek, mint alant következe-
ndnek, szógáljanak alakításaul a faiparos l-
éleknek, valamint az odvas fába béfészkelő
madár átalakítván & guanójával megpecsét-
elvén lakhellyé s bölcsővé nemesíti azt.

 

1. Mint az a Bibliában írva vagyon, Józsefn-
ek származása felettébb körmönfont, sz-
ámos nemes nemzéssel teljes, amint kellő he-
lyen kimerítő részletességgel az tárgyalva v-
agyon. Ebből láthatóan ő s hevesvérű el-
ődei alapítói valának a szapora elhálás szé-
p selmeczi hagyományának.

2. Az előző paksusnak ellentmondani látszik,
hogy érintetlenül hagyá ő Máriát. Ámde
az ő elébbeni & későbbeni működéséről,
az egyéb asszonyi & leánynépekkel való b-
ujálkodásáról nem emlékezik meg a fáma,
ettől viszontag még vígan működheték v-
olt bőkeblű köreikbe’, és hogy a szaporasz-
ájú Keletnek kiválasztott vájtfülű króni-
kásai nem említik elhálásait, az tehát máso-
dszorra Józsefnek roppant ügyességét &
felette kiraffinérozott agyvelejét dícsérendi.

3. Vala pedig József igen szegény, akár a fa-
ipari mérnök & -hallgató, mivelhogy roppant
serény is vala az temérdek farönköknek s-
ok vidám apró forgáccsá való aprításában.

 

Mindezeket meghányva-vetve böccseink úgy
határozának, hogy e jeles szent férjfiú ad 1.)
igen érdemes rá, hogy nevenapján magaszt-
assék a sárga intellektualitásig, ad 2.) jelle-
me és hírös élete jeles garanczia védősz-
entkénti ténykedésének közmegelégedésre
szólgálandó mivoltjára.

 

Mindezeket meghányva-vetvén esmét, jól el-
gondolkodván, Ős Ascularius Munkás Szent
Józsefet a Faipari Mérnöki Kar hivatásos
Védőszentjévé fogadjuk, s meghagyjuk sze-
mélyes & védszenti minősége ápolására az
alant következőket:

 

- Józsefnek nevenapját ±8nap eltéréssel össz-
kari nagy faszakestélyen megtorolni kívána-
tos & követendő dolog; őreá ott tisz-
tességgel kupákat ürítgetni föltétlenül
szükségesnek mutatkozik;

- E szakestélek Praesese mindig József nev-
ezetű legyen. Ebbéli minőségében egyrént
lehet kereszt-, család-, vagy becenevén
József;

- E szakestélyeken Szt. József érdemeiről és
testámentomáról említés tétessék;

- E szakestéleken minden Józsefek, kik az Eg-
yetemen működnek, alanyi jogon résztvehe-
tendnek;

- Szent József szobra vagy képmása előtt el-
haladván érezze eztán kötelességének mi-
nden jó faiparos, hogy reá hunczfut pilla-
ntást vetvén elméjében egymást kergessék
a gondolatok.

 

Ezen Okiratot pedig őrizze, mint asszonya
jóhírét, az mindenkori faiparos valétaelnök,
s végeztét épp megelőzvén adja átal az őt
követőnek a József-szakestély alkalmával.

 

Sopronba, Szt. Józsefnek úgy 2000., az Faipar-
os karnak 29. évében, márczius hó 27-én

az böccseink élén álló Praeses:

Winkler András a. Józsi

nevében közéteszi a Major D.:

Simor Árpád a. Bazsüsz

s hitelesnek vallja, mint Feőpenna:

Ambróz Zoltán a. Kicsi

 

A Praeses Dr. Csupor Károly a. Bögre (a. Józsi) volt, aki a tőle megszokott szigorral és humorral vezette le a szakestélyt. Józsi aliasát Winkler Andrástól kapta, azonban éjfélkor vissza kellett szolgáltatnia. A szakestély gyors megszervezését a Majos Domusoknak köszönhetjük, nevezetesen Csuka László Attila a. Lucio nocturnalE! a. Quagmire-nek, és Nagy Dávid a. Amit édesanyám szokott mondani...-nak. Hogy a Praeses hangját mindenütt hallják, segítségül hívtuk a Contrapunctokat, akik Sipos Barnabás a. Hirtelen felindulásBOR a. Edzőbá és Majcher Márk Alarik a. Sör LanCelot voltak. Cantus Praeseseink, Horváth-Lukics Martin a. Meglepetés részeg és Soós Norbert a. Hordó mindig intonálták az éppen odaillő nótát.

Az előzetes visszajelzésekhez képest sajnos kevés oktató vett végül részt a szakestélyen.

Különös színfolt volt Dr. Ifj. Sarkady Sándor a. Narrátor indulatoktól sem mentes felszólalása, melyben felhívta a figyelmet a Selmeci hagyományok megélésére, életben tartására és az összetartásra, különösen a mai felgyorsult, információgazdag világban.

A szakestélyt a megszokott baráti beszélgetések, majd a „csöndes” hazavonulás követték.

 

Jó szerencsét!

Várunk benneteket 2017-ben a 32. Szent József szakestélyen!

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu